תקנון ותנאי שימוש

חברת גריפון לבניה ופיתוח בע"מ (להלן: “החברה“), מספקת שירותי ייעוץ משכנתא דיגיטאליים כמפורט להלן באמצעות האתר ishuri.co.il (להלן: "האתר") תנאי שימוש אלו מסדירים את הגישה ואת השימוש באתר ו/או בשירותי החברה של “הלקוח”/ “המשתמש”. 

 

 1.        הסכמה לתנאי השימוש

אנא קרא בעיון את התנאים לפני השימוש באתר. בעצם התחברותך לאתר ו/או שימוש בכלים ושירותים המוצעים באתר ו/או פתיחת חשבון באתר, הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה, אשר זמינים באתר המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש (להלן, ביחד: "התנאים").

אתה מסכים כי כמשתמש באתר התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או מלעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר. 

יובהר כי השירותים מיועדים ליחידים (בשר ודם) שהם (א) מעל גיל 18; ו (ב) בעלי כשירות משפטית לקבל עליהם את התנאים ולכרות הסכם מחייב לפי כל דין או שקיבלו מראש ובכתב את רשות האפוטרופוס לקבל עליהם את התנאים. לפיכך, הנך מאשר כי אתה עומד בתנאים האמורים ובהתאם בעל הסמכות הנדרשת לקבל עליך את התנאים, ולכרות הסכם מחייב תחת כל דין, להשתמש באתר ו/או בשירותים לאור התנאים ולהוציא לפועל את חובותיך להלן. בכל מקרה של ספק ביחס לעמידתך באיזה מהתנאים האמורים - אנא פנה אל החברה בטרם תעשה שימוש באתר ו/או בשירותיו.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

יובהר כי לקוח אשר חותם על תקנון זה ומסמן שמאשר את תנאי השימוש, חותם על כתב הסמכה לכל הבנקים ומאשר שהחברה או הבנק יוציאו דוח אשראי צרכני עבורו. 

 

 1. שימוש באתר

השימוש באתר מיועד לבני 18 ומעלה.
זכות השימוש באתר ובשירותי החברה הינה זכות מוגבלת, שאינה בלעדית, שאינה ניתנת להעברה, שניתנת לביטול. הכניסה והשימוש באתר מיועדת לפרטיים, אין להשתמש בשירותים המוצעים באתר לצורך בניית מאגר מידע.

 

 1. הרשמה

הלקוח מצהיר כי המידע שימסור לחברה יהיה מידע מלא, מדויק ושלם בדבר מצבו הפיננסי, המשפטי ו/ או אחר, וידוע ללקוח כי יידרש לאמת בהמשך מידע זה באמצעות מסמכים מתאימים לטובת קבלת המימון הבנקאי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספר החשבונות שמשתמש יכול לפתוח, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. השימוש באתר ייעשה באופן מכובד ושאינו מגונה, פוגעני או מנוגד בכל דרך שהיא לתנאי השימוש ולתקנת הציבור. החברה לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק הנובע משימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמא של הלקוח.

 

 1. התהליך:

תהליך קבלת האישורים העקרוניים: הלקוח עונה על כל השאלות בשאלון באתר ומעלה את כל המסמכים הרלוונטים באזור האישי. לאחר סיום משימות אלה לרבות תשלום ראשון, החברה תבנה תמהיל מתאים לצרכי הלקוח על פי תשובות השאלון ותשלח ללקוח לאישורו. לאחר אישור הלקוח החברה תשלח ל3 בנקים לכל הפחות את התמהיל לבקשת אישור עקרוני. החברה תשלח ללקוח לאחר עד חמישה ימי עסקים קישור במייל עם אופציית סליקה לתשלום שני ואחרון על השירות, לאחר מילוי התשלום החברה תשלח את האישורים העיקריים ומסמך מייעץ עם כל המידע שהלקוח צריך על מנת להמשיך את העסקה.

תהליך בדיקת פוטנציאל מיחזור:  הלקוח בוחר בשאלון האתר שהוא רוצה לבדוק פוטנציאל מיחזור משכנתא.
ומעלה את כל המסמכים הרלוונטים. לאחר מספר ימים הלקוח יקבל למייל האם יש פוטנציאל מיחזור. ואם כן יקבל פירוט של החיסכון במידה וימחזר את המשכנתא, כלומר יקח הלוואת משכנתא חדשה ויכסה איתה את הישנה. במידה וירצה להמשיך בתהליך המיחזור הלקוח יתחיל את תהליך קבלת האישורים העקרוניים.

 

      5. שירותים: 

החברה תלווה את הלקוח בהליך נטילת משכנתא בין היתר במתן השירותים הבאים:

 • בדיקת מצבו הפיננסי של הלקוח על פי הצהרתו ובחינת האפשרויות המיטביות ללקוח להגשת בקשה להוצאת אישורים עקרוניים מבנקים וגופים פיננסיים.

 • בניית תמהיל משכנתא מותאם אישית אשר יכלול את מסלולי המשכנתא האופטימליים ללקוח, עפ”י הערכת החברה ותחזיות בנק ישראל.

 • הגשת התיק עם תמהיל ההלוואה לאישור עקרוני של עד שלושה בנקים.

 • בדיקת פוטנציאל מיחזור ללקוחות ששולחים את כל המסמכים הרלוונטים ללא כל עלות. 

 • סירוב הבנק למתן הצעה למשכנתא ללקוח מכל סיבה שהיא, ייחשב כהצעה לעניין זה.

 • סיוע בבחירת ההצעה הטובה ביותר במסמך מייעץ שישלח יחד עם האישורים העקרוניים.

 • במקרה של מיחזור משכנתא, לאחר שהלקוח יכניס את פרטי המשכנתא הנוכחית שלו, וישלים את התהליך באתר (לרבות ביצוע חיוב לתשלום ראשון), החברה תבצע בדיקה אם יש כדאיות לבצע מחזור- הקטנת ההחזר הכולל על המשכנתא. בדיקת כדאיות המיחזור למשכנתא אינה לוקחת בחשבון את עמלות הפרעון המוקדם על המשכנתא הנוכחית שלכם, במידה שקיימות כאלה, או שינויים שבוצעו במשכנתא והלקוח לא יידע את החברה לגביהם, והיא מהווה אומדן ראשוני בלבד להערכת חסכון במיחזור המשכנתא. במידה ואין כדאיות לביצוע מחזור החברה תגבה רק את התשלום הראשון (הפעימה הראשונה) ללא התשלום השני והאחרון. למען הסר ספק, הלקוח לא יכול לבטל עסקה לאחר בדיקת כדאיות וקבלת תשובה שלילית.

 • קישור בין הבנק והלקוח במתן פרטי הקשר של הלקוח לבנק ו/או של הבנק ללקוח. למען הסר ספק שרותי החברה אינם כוללים ליווי בשלב הביצוע, (דהיינו הגשת מסמכים משפטיים לבנק וכיוצ”ב) או ליווי לפגישה עם הבנקאים.

 • כל שרות אחר שיוסכם בין הצדדים, מראש ובכתב. החברה תעשה את מירב המאמצים להעביר ללקוח הצעות מהבנקים אליהם פנתה החברה’ בפרק הזמן המהיר ביותר.
  הלקוח מאשר ומבין שכל בקשה של החברה להמצאת מסמכים כלשהם, נובעת מדרישות המוסדות הפיננסים והינה קריטית לבניית תיק שלם, מקצועי ואמין. הלקוח מתחייב לשתף פעולה עם דרישותיה של החברה, לספק מסמכים ומידע, להגיע לפגישות עם בנקים ככל שאלה יידרשו, ולעדכן את החברה על כל שינוי במידע ו/ או על קבלת פניה ו/ או תשובה מהבנקים בנושא הנדון. החברה מתחייבת כי אינה פועלת לטובת בנק כלשהו, וכל ענייניה מסורים ללקוח. הלקוח נדרש לעדכן את החברה על כל פניה מוקדמת לבנק כלשהו לקבלת משכנתא, שביצע טרם ההתקשרות עם החברה, ולא לפנות לאף בנק נוסף בבקשה לקבלת משכנתא מבלי ליידע את החברה. מובהר כי כל פניה כזו עלולה לפגוע בתהליך שיעשה ע”י החברה. הלקוח מצהיר כי הוא מבין ששירותיה של החברה הינם ייעוץ למטרה של נטילת משכנתא בלבד, על פי שיקול דעתה המקצועי של החברה.
  החברה אינה מעניקה ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מיסויי ו/או ייעוץ או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פיננסי שאינו לעניין נטילת משכנת ו/ או כל שירות אחר שאינו מפורט לעיל ולהלן.
  הלקוח מבין כי התמהיל המוצע על ידי החברה מבוסס על פרמטרים והנחות שונות אשר עשויות להשתנות מעת לעת. “התמהיל” מורכב מ:

  1. מסלולי ההלוואה;

  2. סכום ההלוואה של כל מסלול מסך המשכנתא;

  3. משך ההלוואה בחודשים של כל מסלול הלוואה.

הלקוח מבין כי יתכנו מקרים בהם בנק זה או אחר יחזיר הצעת ריבית לפי תמהיל שונה מהתמהיל שהוצע על ידי החברה. הלקוח מבין כי קיימת אפשרות שהתמהיל הנבחר יהיה שונה מהתמהיל הראשוני שיוצע ע”י החברה, ולא תהיה ללקוח כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.

הלקוח מבין כי ההצעות שיוצגו לו מאת הבנק/ים על צורותיהן השונות (לרבות אך לא רק;  אישור עקרוני, סיכום פגישה ו/או מייל מפקיד הבנק) מהוות הצעות ראשוניות, הכפופות לבדיקות ואישורים נוספים, עפ”י דרישות הבנק ואינן מהוות אישור סופי ו/או אישור ביצוע הלוואה מאת הבנק. הלקוח ידרש לעמוד בתנאים והתניות שונות כדי לזכות באישור סופי להלוואה מאת הבנק. תוקף ההצעות ותנאיהן יהיו עפ”י קביעת הבנק ולפי העניין.

הלקוח מבין שתוקף האישורים העקרוניים הוא האישור העקרוני למשכנתא הוא בעל תוקף של 45-90 ימים (תלוי בבנק למשכנתאות) – כלומר, הבנק מתחייב לכם שאם דבר לא ישתנה מהצד שלכם (מבחינת הנתונים שהצהרתם עליהם וכו'), הוא מוכן להעמיד לטובתכם את המשכנתא. ותוקף הריביות באישורים העקרוניים נשמרים לעד 24 יום מרגע הנפקת האישור על ידי הבנק. עמידה בזמנים אלו הם באחריות הלקוח.

מובהר כי הבנק אינו מחויב לעמוד בהצעות שנתן ללקוח באמצעות החברה, והאישור הסופי נתון לשיקול דעתו של הבנק, לרבות בתלות בבדיקת נכונות ההצהרות שנתן הלקוח. הבנק עשוי לסרב לעמוד בהצעה שנתן מסיבות שונות, בין היתר אם מתגלה דבר בבטוחה ו/או בנתוני אשראי או בכל נתון אחר של הלקוח, שלשקול דעת הבנק מהווה סיבה שלא לעמוד בהצעה ללקוח, לשנותה או לבטלה, והלקוח מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בקשר לכך.

שירותי החברה כמפורט לעיל ולהלן כוללים את ליווי הלקוח בתהליך ייעוץ המשכנתא עד לשלב יצירת הקשר בין הלקוח לבין הבנק הנבחר לביצוע המשכנתא, כלומר חתימה על מסמכי המשכנתא והמשך תהליך עם הבנק על פי בחירתו של הלקוח.

הלקוח מבין כי לאחר יצירת הקשר, עליו לפעול באופן עצמאי אל מול הבנק הנבחר לשם ביצוע יתר הנושאים הבירוקרטים הנדרשים, והשלמת תהליך קבלת המשכנתא.

החברה מתחייבת לנהוג כלפי הלקוח בהגינות ובשקיפות, תוך שימת דגש על צרכי הלקוח. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה מהחברה, לשיפוי, פיצויים, הפסדים, אובדן רווחים וכל טענה אחרת.

הלקוח מאשר כי שיקול הדעת הסופי בנטילת המשכנתא הינה של הלקוח ועל אחריותו. החברה לא תהיה אחרית לכל מעשה או מחדל של גוף כלשהו שאינו החברה.

החברה אינה מתחייבת כי הלקוח יקבל אישור למשכנתא.

החברה לא תהיה אחראית ללוחות הזמנים של הבנק ולמסוגלותו של הבנק לעמוד בלוחות הזמנים הדרושים ללקוח לקבלת המשכנתא.

 

       6. תשלום וביטול עסקה
התשלום/ התמורה שהמשתמש מעביר לחברה הינו עבור השירותים המפורטים בסעיף 3 לעיל, אשר יינתנו פעם אחת בלבד בכל עסקה, ללא מגבלת זמן.
תשלום יתבצע בשני פעימות. פעימה ראשונה לאחר מילוי השאלון והעלת כל המסמכים הרלוונטים, תהליך הגשת הבקשה מתחיל לאחר השלמת התשלום הנ"ל. פעימה שנייה תתבצע על ידי הלקוח/ה באמצעות קישור שהחברה תשלח לפני קבלת האישורים העקרוניים והמסמך המייעץ, על מנת לקבלם על הלקוח/ה להשלים את הפעימה השנייה של התשלום. לאחר השלמת התשלום, החברה תשלח ללקוח את האישורים העקרוניים והמסמך המייעץ מהר ככל הניתן.
סכום התמורה יקבע עפ”י המחירון המופיע באתר החברה. כל שירות אחר ו/ או נוסף גם אם נדרש עקב ביטול עסקת רכישת הנכס עבורו התקשר הלקוח עם החברה, שינוי מועד תשלום כספי המשכנתא, או כל שינוי אחר אשר יחייב ביצוע חוזר של סעיפים 3ד’ ואילך, ייחשב כעסקה נפרדת לכל דבר ועניין וישולם בנפרד. תשלום עבור שירותים שאינם כלולים לעיל יעשה בהסכמה נפרדת בין הלקוח והחברה.

ביטול עסק וקבלת החזר כספי:

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 • במידה והלקוח מבקש לבטל עסקה מכיוון שהחברה עברה על הבקשה ויש סיכון שהבקשה לא תאושר בבנק יחולו דמי ביטול של 5% מגובה העסקה כולל מע”מ.

 • במידה והחברה התקדמה בתהליך, הגישה את הבקשה לבנקים ו/או בנתה תמהיל והבנק לא מוכן להעמיד אשראי ללקוח והחברה לא מצאה אף פתרון אחר. הלקוח לא צריך להשלים את התשלום השני (פעימה שנייה). בכל מקרה אחר לא יחול החזר תשלום שכר טרחה.

למען הסר ספק: במידה והלקוח הסתיר ו/ או לא מסר לחברה מידע קריטי אודות מצבו ו/או עברו הפיננסי (שקים חוזרים, אי תשלום הלוואות במועד, חריגה ממסגרות אשראי, הוצאות לפועל, הגבלות/עיקולים, פשיטות רגל וכדומה), רשאית החברה לסיים את הטיפול בלקוח ברגע שמידע זה הובא לידיעתה בין אם על ידי הלקוח ובין אם ע”י גורמי המימון, ללא החזר כספי, ללקוח לא תהיה שום טענה כלפי החברה.

 

         7.  שירותי החברה הכרוכים בתשלום מפורטים באתר.

למען הסר ספק, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את עלות השירותים הניתנים כמפורט באתר ו/או את מבנה העלות כאמור, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש ו/או הסכמתו. עם זאת, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הודעה על עדכון תשלומים כאמור לעיל ומועד כניסת העדכון לתוקף תפורסם באתר החברה ו/או במסגרת עדכון תנאים אלו.

 

        8.   זמינות האתר והשירותים

זמינות ופונקציונאליות האתר תלויה בגורמים רבים. אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתר והשירותים יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתר והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. הנך מסכים בזאת כי החברה לא תהיה אחראית לאי היכולת של האתר ו/או השירותים לפעול או להיות נגישים, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת החברה (למשל, סיכול, כוח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים וכד'). היה ותידרש תחזוקה לאתר באופן אשר ישפיע על זמינותו, עשויה החברה (אך לא חייבת) ליידע את המשתמשים על כך מבעוד מועד. 

 

        9.  קישורים חיצוניים

ידוע ללקוח כי באתר החברה עשויים להופיע קישורים לפרסומות ו/או לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה. החברה תהא רשאית עפ”י שיקול דעתה הבלעדי להסיר ו/או להוסיף קישורים כאמור.
השימוש בשרותי אתרים אלה ייעשה עפ”י שיקול דעתו של הלקוח ובאחריותו בלבד.

 

     10.  תוכן המועלה על ידי משתמשים:

תוכן המועלה ע”י הלקוחות הינו על אחריותם בלבד.
החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר, להשעות או למחוק לצמיתות, ללא הודעה מוקדמת, כל תוכן שהועלה ע”י לקוחות ואשר עלול להוות הפרה של התנאים המפורטים בתקנון זה או אשר עלול לפגוע באינטרסים העסקיים של החברה.
זכות זו תופעל עפ”י שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללקוח לא תהיה כל טענה לגבי ההחלטות הללו.

 

       11. מגבלות:

הלקוח מתחייב להשתמש באתר החברה אך ורק למטרות שלשמן נוצר, המפורטות מפורשות בתקנון זה, ועפ”י כל דין.
הלקוח מתחייב שלא לבצע פעולות העשויות לפגוע בתקינות האתר.
הלקוח מתחייב שלא לנסות להשיג סיסמא או פרטים אישיים של לקוח אחר/ משתמש רשום אחר או לעשות שימוש כוזב בהם.
הלקוח מתחייב שלא להתחזות למשתמש אחר או להציג מצג שווא של פרטיו האישיים לרבות שימוש בחשבונות מרובים.
הלקוח מתחייב שלא להפר את זכויות הפרט ו/ או זכויות משפטיות של צדדים שלישיים לרבות השמצה, הוצאת דיבה, הפחדה, הטרדה או מעקב אחר משתמשים אחרים
הלקוח מתחייב שלא לפעול באופן העשוי להפר זכויות יוצרים, זכויות לפרטיות, או זכויות מוסריות של כל צד שלישי.

 

       12. קניין רוחני:

אין להעתיק, לפתח, לשעתק, להפיץ, לשדר, לפרסם מחדש, לשנות, להוריד, להעלות, או לעשות כל שימוש אחר של התוכן שמופיע באתר ו/או של השירותים המוצעים בו.
אין להסיר, לשנות או להסתיר כל סימן של זכויות יוצרים, סימן מסחרי, או סימן שירות או כל סימון אחר המסמן זכויות קניין ששולב באתר או בשירותים המוצעים בו.

 

       13. פרטיות:

החברה תהא רשאית להעביר מידע אישי של הלקוח שנמסר לה לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • כאשר מדובר בהעברת המידע לבנקים וגורמים אחרים אשר מציעים שירותים הקשורים לתחום המשכנתאות.

 • על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה (לרבות צדדים קשורים של החברה), כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של החברה (כגון שירותי אירוח ענן).

 • על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על אבטחת מידע של החברה, של המשתמשים או של הציבור הרחב.

 • על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית.

 • בכל מקרה בו עפ”י שיקול דעת החברה העברת מידע כזו תוביל למתן הצעות ערך ללקוח ולשיפור חווית המשתמש. אם באמצעות צדדים שלישיים בקשורים לחברה או שלאו.

לקוח אשר אינו מעוניין שפרטיו יועברו לצדדים שלישיים, או אשר מעוניין להפסיק לקבל דברי פרסומת ו/ או הצעות ערך מהחברה, או אשר מעוניין שפרטיו יוסרו מרשימת התפוצה של החברה יוכל לפנות לחברה באמצעות מייל לכתובת:  [email protected]

       14. אבטחה

החברה מיישמת נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה, על מנת להבטיח את אבטחת המידע של המשתמשים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה.
מערכות אבטחת המידע של האתר משתכללות בהתמדה, אך אין בהן בטחון מוחלט.
לכן, החברה אינה מתחייבת שהמידע המאוחסן באתר מוגן באופן מוחלט מפני גישה שאינה מורשית. כמו כן, אין באפשרות החברה ו/או מי מטעמה לאבטח מידע המועבר אליה על ידי משתמש באמצעות דוא”ל, וזאת עד להגעתו של אותו דוא”ל לאתר החברה.

      15. הגבלת אחריות
 
החברה מספקת פלטפורמה המאפשרת מפגש בין צרכנים לבין גופים פיננסים במטרה למקצע את ההצעות למוצרים פיננסיים, לרבות משכנתאות.
החברה משקיעה מאמצים לספק ללקוחות מידע שימושי ומועיל, אך אינה ערבה בשום אופן וצורה ליעילות ו/ או שימושיות של מידע כלשהוא.
ההמלצה על תמהיל הינה תלויית זמן, מצב שוק משתנה ועפ”י נתוני הלקוח שנמסרו לחברה.
התמהיל כפוף לשינויים כגון שינויים ברגולציה, הנחיות בנק ישראל, כוחות שוק, והוא עשוי להשתנות בהתאם. אין להעתיק את התמהיל לאדם או גוף אחר. לא תחול על החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שליחיה או בעלי מניותיה אחריות כלפי הלקוח או כלפי כל צד שלישי לכל נזק או פיצוי שהוא, הנובע מהשימוש באתר ו/ או בשירותים המוצעים בו, ו/ או הקשורים אליו.
החבות הכוללת של החברה במסגרת כל תנאי מתנאי השימוש לא תעלה על סכום התמורה ששולם ע”י הלקוח בגין העסקה.

       16. שיפוי:

הלקוח מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, נושאי המשרה בה, קבלניה ושליחיה כנגד כל תביעה, אובדן, פיצוי, הוצאה או נזק (לרבות שכר טרחה והוצאות משפט) הנובעים באופן ישיר או עקיף מהפרה של תנאים אלה ע”י הלקוח ו/ או משימוש הלקוח באתר ו/או בשירותים, ו/ או מעבירה של הלקוח על החוק או על התקנות.

     17. הוראות שונות

הלקוח מאשר לחברה ליצור עימו קשר בין היתר באמצעים דיגיטליים לרבות, טלפונית, אימייל, סמס, וואטסאפ וכיוצ”ב, ו/ או בדואר, בהתאם לפרטי יצירת הקשר שנמסרו בעת הרישום לאתר.
הודעות הנשלחות באימייל תחשבנה כאלו שהתקבלו ע”י הלקוח בעת שנשלחו.
הודעות הנשלחות בדואר תחשבנה כאילו שהתקבלו 10 ימים לאחר מועד המשלוח. 

 

תנאי שימוש אלה מייצגים את ההסכם המלא בין הצדדים והם באים במקום כל הסכם או הסכמה אחרת. אין דבר בהסכם זה היוצר כל סוכנות, העסקה, מיזם משותף או שותפות בין הלקוח לחברה ו/ או המסמיך את הלקוח לפעול מטעם החברה.
החברה רשאית להמחות, להעביר או להסב את זכויותיה והתחייבויותיה לפי הסכם זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון.
הלקוח לא יהא רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי הסכם זה, וכל ניסיון הסבה כאמור יהיה בטל ומבוטל.כל הפעילות באתר ו/או בשירותים וכל הקשור והכרוך בה, לרבות תנאי השימוש, כפופים לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים
במחוז תל אביב-יפו, ישראל.

בכל פנייה לחברה, הלקוח רשאי לשלוח הודעה לכתובת: [email protected]